Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Wethouder Dennis Salman: &#39;Je weet het nooit bij het sociaal domein&#39;.</p>

Wethouder Dennis Salman: 'Je weet het nooit bij het sociaal domein'.

(Foto: WS)
Politiek

Politiek ventileert kritiek over actuele sociale beleid

De commissie Welzijn van de maand september bleek een heel bijzondere. Niet alleen door de bureaucratische wijze van omgaan met de vergaderorde maar ook vanwege een aantal verongelijkte reacties vanuit de politiek.

Zo kwam er nogal wat kritiek naar aanleiding van een indringende rapportage door een betrokken ouder waarbij voor iedereen duidelijk sprake was van een falend leerlingenvervoer. Het gevolg hiervan zijn onveilige situaties voor kinderen met een beperking. 

De wethouder meldde wel dat er de ochtend van de vergadering 4 uur lang een gesprek was geweest. Daarbij was zelfs de directeur van het verantwoordelijke taxibedrijf persoonlijk aanwezig. In dat gesprek zouden de tekortkomingen zijn aangekaart en zou een betere communicatie zijn toegezegd. Volgens wethouder Salman zal dit gesprek later nog worden voortgezet. 

Een ordevoorstel, dat vroeg om het meningsvormende agendapunt over Governance Jeugdhulp om te zetten in beeldvormend, werd geweigerd. Gemeend werd dat Holland Rijnland te veel druk op de ketel zet terwijl er nog geen beeldvormende sessie is geweest. Wethouder Salman zag gezien de tijdsdruk daar geen ruimte voor. ‘Dit moet direct naar de besluitvormende fase en dus snel in de gemeenteraad’, liet hij weten. Voor de ontevreden commissieleden een bevestiging van eerdere meningen over het functioneren van Holland Rijnland.

Transitie

Informatie over de gewenste totstandkoming van een maatschappelijk programma werd gevolgd door een meningsvormende sessie. Volgens wethouder Salman staan we voor de transitie van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Hij zag graag dat het nieuwe programma op basis van de concept-omgevingsvisie wordt ingevuld en de verschillende beleidskaders van de verschillende maatschappelijke doelstellingen worden samengebracht tot één integraal beleidskader.

Er is op basis van veel informatie vanuit het maatschappelijk veld volgens de wethouder een ‘potloodschets’ gemaakt. De politiek moet zich gaan uitspreken over een nieuw programma en vooral ook over de thema’s die door het college worden aangedragen: Gezond leven, Opgroeien en zelfontplooiing, Meedoen, Zorg en ondersteuning en de veel besproken Gezonde en veilige leefomgeving.

Abstracte vorm

De vele kritische vragen gaven aan dat het een heel breed terrein betreft. Dit spitste zich ook toe op de nogal abstracte vorm. Een conclusie kan zijn dat er oude wijn in nieuwe zakken gaat worden geschonken. De wethouder zegde toe dat de opmerkingen en reactie zullen worden besproken met de maatschappelijke partners om in december het definitieve integraal maatschappelijk programma te presenteren. Een poging van Jaap de Moor (BN) om politieke vragen te stellen aan de wethouder werd door voorzitter Koppel opmerkelijk genoeg afgedaan met: ‘Daar had u eerder de gelegenheid voor en dit onderwerp is nu afgesloten’. Wat door de vergadering zonder protesten werd geaccepteerd.

Jeugdzorg

Holland Rijnland heeft via een Gemeenschappelijke Regeling de uitvoering van het inkoop- en contractmanagement betreffende de regionale jeugdhulp. Het blijkt dat dit niet meer aansluit bij de praktische werkelijkheid. Er zou een nieuwe gemeenschappelijke regeling moeten worden opgesteld. Waarbij diverse varianten werden gepresenteerd maar de keus voor een Bedrijfsvoering Organisatie (BVO) is gemaakt. Met als taak de afzonderlijke wensen van de diverse gemeenten vorm te geven in een nieuwe gemeenschappelijke regeling. 

Daarbij gaat het om heel veel geld, het oplossen van complexe problemen binnen afzonderlijk gemeentelijk beleid en de praktische uitvoering. Een wethouders overleg zou de controlerende taak op zich moeten nemen.

Bij elkaar een nogal complexe materie, waarbij het vooral ook gaat om efficiënt om te gaan met de jeugdzorg en de genoemde hoge kosten die hier aan verbonden zijn. De toekomstbestendigheid van de collegevoorstellen werd door de wethouder Salman opmerkelijk verwoord: ‘Je weet het nooit bij het sociaal domein’.

Meer berichten