Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Budgetten en begrotingen staan op de agenda&#39;s van de komende commissievergaderingen. |</p>

Budgetten en begrotingen staan op de agenda's van de komende commissievergaderingen. |

(Foto: pixabay)

Commissievergaderingen over diverse begrotingen

  Politiek

De gemeenteraad is kennelijk nog niet echt aan de slag. Voor de maand mei staat er namelijk nog geen aankondiging van een raadsvergadering op de agenda. In afwachting van de presentatie van een nieuw college houdt de politiek zich kennelijk slechts bezig met commissievergaderingen. Waar voornamelijk aandacht is voor de diverse begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen.

In de commissie Bestuur en Middelen van 17 mei buigt men zich onder voorzitterschap van Sebastiaan Duivenvoorde (CDA) over de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Hollands Midden en ook over de begroting van Holland Rijnland.

Een dag later is de commissie Welzijn bijeen. Ook daarbij wordt een kersverse voorzitter gepresenteerd. De vrouw met de hamer is nu Cynthia Maan (GL) die leiding geeft bij de behandeling van de herzien van de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek. Waarbij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de sociale werkvoorziening inmiddels in handen is van een nieuwe organisatie met de titel Provalu.

Belangrijke gemeentelijke taken op het gebied van Jeugd gezondheidszorg

Vervolgens komt de Begroting 2023 van Hecht aan de orde. Hecht is ook onderdeel van de gemeenschappelijke regelingen. Centraal staan hierbij de belangrijke gemeentelijke taken op het gebied van Jeugdgezondheidszorg, het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de verbetering van kwaliteit van leven voor de inwoners. Daarbij zijn het stimuleren van bewegen en het terugdringen gezondheidsverschillen belangrijke initiatieven.

Ook de gemeenschappelijke regeling die uitgevoerd wordt door de ISD, voluit de Intergemeentelijke Sociale Dienst Duin- en Bollenstreek, presenteert de begroting 2023. De commissie wordt geacht hierover een oordeel te vellen om vervolgens de gemeenteraad te adviseren over de belangrijke en kosten verslindende taken.

Tenslotte is er op 19 mei de vergadering van de commissie Ruimte. Onder voorzitterschap van Koen Vermeulen (VVD) buigen zij zich over het exploitatieplan Bronsgeest. In 2021 is er een ontwerpexploitatieplan goedgekeurd zodat dit ter visie kon worden gelegd. In zo’n plan wordt vooral het verdelen van kosten en opbrengsten geregeld. 

37 opmerkingen / bezwaren staan in de zienswijze

Wethouder Theo Alkemade (CDA) zal de commissie zon odig informeren over de details van de diverse kosten en baten. De commissie beoordeelt daarbij de ingediende zienswijze van Gouden Regen BV van eigenaar Ab van der Wiel. Een grondeigenaar en dus belangrijke participant bij de realisatie van het nieuwe woonwijkje. Niet minder dan 37 opmerkingen/bezwaren van Gouden Regen BV staan in die ingediende zienswijze en moeten door de commissie worden gewogen.

Ook de stichting PIN heeft zijn bezwaren tegen het exploitatieplan duidelijk willen maken. Men meent dat van voorbereidende handelingen zoals een exploitatieplan moet worden afgezien zolang niet besloten is over de zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Het college heeft daarover een andere opvatting, zo staat in de stukken vermeld.

Tenslotte wordt de commissie Ruimte gevraagd om de zienswijze op de begroting 2023 van de ODWH nader te beschouwen. Zo ook de begroting2023 van afvalophaler en verwerker Meerlanden.

Meer berichten