Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Willem Krol

'Noordwijk is onder mijn huid gekropen'

De Zilk ♦ Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Gemeente Noordwijk, sprak burgemeester Jon Hermans 6 januari voor de laatste keer 'haar dorpsgenoten' toe. Inwoners uit alle vier de kernen van de nieuwe gemeente Noordwijk waren massaal naar De Duinpan gekomen. Naast het college waren ook de de prinsen en prinsessen van de Carnavalsverenigingen aanwezig: in vol ornaat en muzikaal begeleid door blaaskapel De Stropers, uit De Zilk.

In haar speech benadrukte Hermans het belang van een goede communicatie en de bijzondere ligging en uitstraling van de nieuwe fusiegemeente. Ook pleitte zij voor een algeheel vuurwerkverbod en sprak haar respect en dank uit voor de inzet van de hulpverleners.

Onderstaand de volledige tekst:

"In mijn eerste nieuwjaarstoespraak van 5 januari 2019 heb ik u mijn persoonlijke missie verteld, namelijk om met u allen te bouwen aan de nieuwe gemeente Noordwijk. En gebouwd hebben we! In een jaar tijd is er ontzettend veel gebeurd.

2019 was het jaar van de fusie. We zijn gefuseerd om u meer kwaliteit te kunnen bieden, te zorgen voor een betere dienstverlening. En om onze strategische positie te verbeteren, in de regio en in de provincie. Op deze punten hebben we ook daadwerkelijke stappen gezet.

Op die vooruitgang willen we in het nieuwe decennium verder bouwen. Samen met u.

Start fusiegemeente

Na vele voorbereidende werkzaamheden werden de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk samengevoegd tot de nieuwe gemeente Noordwijk, met 42.000 inwoners. Ook bestuurlijk en ambtelijk zijn we groter geworden. Een nieuw college, een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe ambtelijke organisatie. Voor de fusie hebben we tussen de 3 en 5 jaar uitgetrokken. Het eerste jaar is goed bevallen. We zijn al aardig gewend aan de vele veranderingen, die dat met zich meebrengt. De eerste klap is een daalder waard!

Dankzij de fusie hebben we kunnen investeren in kwaliteit. Wij zijn een organisatie aan het bouwen van bruggenbouwers, van verbinders. We hebben nieuwe mensen aangenomen, zoals een wijkambassadeur, adviseurs voor duurzaamheid en de energietransitie, een projectleider voor de Omgevingsvisie en de bedrijfscontactfunctonaris. Zij zijn aangesteld om een brug te slaan tussen de lokale overheid, de samenleving en het bedrijfsleven. Zij zijn een aanwinst voor onze nieuwe gemeente! Strategisch staan we sterker in een grotere regio. Wij vinden dat dat op inhoud nodig is. Want Noordwijk heeft met zijn toerisme en ruimtevaart uitstraling op nationaal en internationaal niveau. Noordwijk verbindt de noordelijke en zuidelijke Randstad. Daarom doen we volop mee in de regio, en nemen we het voortouw als dat nodig is.

De gemeente werkt hard om haar dienstverlening verder te ontwikkelen. Ons doel is om onze diensten digitaal aan te bieden, en uit te blinken in gastvrijheid. Onze horeca is gastvrij voor onze toeristen, en als gemeente willen wij dat zijn voor u.

Eén Noordwijk met vier kernen

We zijn nu één Noordwijk, met vier kernen. Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk hebben ieder hun eigen identiteit. Iedere kern heeft immers zijn eigen gemeenschap, zijn eigen kenmerken, zijn eigen gebruiken, ja zelfs zijn eigen wijze van carnaval vieren!Ik heb dat laatste zelf met veel plezier mogen ervaren. En zo willen wij ze als gemeentelijke organisatie ook benaderen. Daarom hebben we voor iedere kern een kernwethouder aangesteld. We zijn op bezoek gegaan in onze vier kernen Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, De Zilk en Noordwijkerhout. We hebben met vele inwoners gesproken. Zij vertelden ons wat goed ging en wat beter kon. 

2019

2019 was een jaar van maatschappelijke discussie en protest. Kijk naar de woorden van het jaar: Onze Taal ging voor het achtervoegsel '-schaamte'; Van Dale koos voor het woord 'Boomer". Klimaatactiviste Greta Thunberg werd Time's persoon van het jaar. Het Binnenhof stond vol met bouwmachines vanwege PFAS. Boeren gingen de straat op in protest tegen de stikstofcrisis. In Noordwijk stonden ze op de Wilhelmina Boulevard, bij Hotel van Oranje.

Wat zit er achter deze onvrede? Het Sociaal Cultureel Planbureau vraagt Nederlanders wat hun grootste zorgen zijn. De manier waarop we met elkaar samenleven is daarbij zorg nummer 1. Exemplarisch daarbij is hoe we denken over integratie. Uit onderzoek van het Planbureau blijkt dat twee derde van de autochtone Nederlanders vindt dat mensen met een migratieachtergrond niet genoeg hun best doen om te integreren. Maar daar zijn deze mensen zelf het niet mee eens. Zij voelen juist dat autochtone Nederlanders niet open staan voor hen. Er zijn veel zorgen over uitsluiting, discriminatie en ongelijkheid.

De onderzoekers van het SCP zien een pijnlijke trend. Ik citeer: "Het probleem is dat beide groepen de bal telkens bij de ander leggen. Beide groepen vinden dat de ander extra moeite moet doen om de integratie te verbeteren. Dan krijg je een soort impasse. De enige oplossing: meer contact en meer openheid, van beide kanten."

Dames en heren, te vaak is onbegrip troef. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om elkaar op te zoeken. In het debat tussen de generaties. Als klimaat, milieu en economie elkaar raken. Als we moeten kiezen tussen meer woningen bouwen, of behoud van ons prachtige landschap. We komen er niet met een kortaf 'Ok boomer!' Of door met een tractor door een hek heen te rijden. Boosheid en schaamte zijn slechte raadgevers. Alleen met een echt gesprek, buiten de eigen bubbel, komen we verder.

Resultaat vanuit verbinding

Daarom wil ons college resultaat bereiken vanuit verbinding. Op de belangrijkste onderwerpen willen we samen met u, inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals, aan de slag. We willen aansluiten op de energie en de kennis die al aanwezig is onze gemeente. De gemeente wil minder zelf met de bal aan de voet zijn, en anderen meer het spel laten maken. De tijd van  'ik regel het wel even met de wethouder' is voorbij.

Dat betekent ook dat we u vragen om vaker zelf met uw eigen omgeving in gesprek te gaan. Zodat we met elkaar een beeld vormen van algemeen belang. Zo komen we tot nieuwe ideeën en gedragen oplossingen. Samen maken we Noordwijk!

In dit nieuwe jaar gaan we verder met het ontwikkelen van onze mooie gemeente. Eén van de opgaven is het opstellen van een Omgevingsvisie. Het gaat daarbij over de identiteit van onze kernen. Wat bindt ons? Wat maakt Noordwijk bijzonder? Wat willen we behouden? En waar willen we naartoe groeien? Wat voor gemeenschap willen we zijn?Ik nodig u graag uit om op deze manier samen te werken aan de toekomst van Noordwijk.

Themajaar Cultuur Verbindt

We hebben een fantastisch cultureel jaar achter de rug!  Zo zijn er veel krachtige initiatieven vanuit onze samenleving genomen. Het 'Winterhotel', uitgevoerd door de Stichting Passie tijdens het vrijwilligersfeest, de succesvolle film 'Cultuur en Vriendschap', waaraan vele vrijwilligers en muziekverenigingen van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk deelnamen. En zo kan ik er nog meer noemen. Zo heeft het themajaar Cultuur Verbindt gezorgd voor verbinding, een waarde die wij voor ogen hadden bij de fusie. Inwoners en verenigingen uit diverse kernen weten elkaar inmiddels goed te vinden.

75 jaar vrijheid

Het themajaar van 2020 is '75 jaar vrijheid'. We staan stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sinds 1945 in vrijheid leven. Vrijheid, iets waarvan we dagelijks merken dat het zeer kwetsbaar is. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. Onze huidige rechten en vrijheden zijn niet vrijblijvend, maar scheppen een verantwoordelijkheid voor het behoud en versterken ervan. Juist daarom is het noodzakelijk om onze vrijheid te herdenken, te vieren en hierop vooruit te blikken. Ik ben dan ook blij om te zien, dat er grote belangstelling is voor dit themajaar, en dat we aan ruim 20 projecten subsidie hebben toegekend.

Openbare orde

Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde. Toen ik hier aantrad, waren er problemen met jongeren in de wijk Boerenburg. De gemeente en de politie hebben daarom met vele betrokkenen alles op alles gezet om de situatie daar te verbeteren. En ik kan u melden: ik ben er onlangs geweest en zie dat er een hoop is bereikt. Hier heeft zich bewezen, dat integrale samenwerking en inzet op preventie en perspectief loont.Al diegenen die zich daarvoor hebben ingezet, dank ik hartelijk voor hun inzet.

Ik denk ook aan enkele ernstige gebeurtenissen op het gebied van openbare orde en veiligheid in ons Noordwijk. Zo hadden we o.a. een nare steekpartij en de opeenvolgende incidenten met al dan niet ontplofte handgranaten in de Binnenweg en op de Grent. Ik maak me hier zorgen over. De incidenten hebben grote impact op omwonenden, bezoekers en ondernemers. Bij dit soort high-impactzaken is het zaak om, zo spoedig mogelijk, de openbare orde te herstellen en alle ruimte te geven aan opsporing. Er is een flink team van rechercheurs op ingezet.

Jaarwisseling/hulpdiensten

Gelukkig is de jaarwisseling in onze gemeente rustig en feestelijk verlopen. Graag complimenteer ik onze brandweer- en onze politiemensen die dag en nacht voor ons klaar staan. Om onze veiligheid te bewaken en om daar waar nodig hulp te verlenen.

De jaarwisseling in heel Nederland maakt mij in toenemende mate bezorgd. Dat we een heel leger aan politie en brandweer nodig hebben om dit gevaarlijke evenement te faciliteren, vind ik absurd. De schade aan milieu, dier en mens is enorm. Te groot, als je het mij vraagt. Het bijna vanzelfsprekende grensoverschrijdende en gezag-ontkennende gedrag van een groot deel van de natie vraagt om andere kaders. Kaders vanuit de Tweede Kamer en het Kabinet. Zolang ik burgemeester ben, pleit ik al voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk! Dat doe ik ook nu! Stel ervoor in de plaats een mooi centraal afgestoken vuurwerk. Of kijk naar het prachtige innovatieve drone-spektakel in Shanghai. De meerderheid van de Tweede Kamer, zo hoorde ik vanmiddag, is tegen het afsteken van riskant vuurwerk. Dat lijkt me een goed begin. Maar écht handhaafbaar is een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Bij het politieteam Noordwijk is er, zoals ook landelijk het geval is, sprake van een zeer hoge werkdruk. Ik heb veel respect voor al die politiemensen die in het afgelopen jaar keihard hebben gewerkt. 

Gemeenteraad

Maar wie ook respect en waardering verdienen zijn onze gemeenteraadsleden! Als gekozen volksvertegenwoordigers nemen zij hun verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid die soms zwaar op hun schouders kan drukken. Ga d'r maar aan staan: een nieuwe gemeente, nieuwe dossiers, nieuwe manier van vergaderingen. Petje af!

Onder de huid gekropen

Dames en heren, mijn taak als burgemeester zit er bijna op. Op 27 januari geef ik het stokje door aan mevrouw Wendy Verkleij. Ik hoop dat zij als uw nieuwe burgemeester net zo hartelijk wordt ontvangen als ik hier heb mogen ervaren!

Ik kijk terug op vele interessante en leuke gesprekken die ik gevoerd heb met onze inwoners. Niet op het gemeentehuis, maar in de gemeente zelf, zoals de koffiecorner in een supermarkt, tijdens wandelingen in onze mooie gemeente of zelf bij de mensen thuis, op de koffie. Maar natuurlijk zijn mensen niet altijd blij met wat wij doen. Mijn moeder zei altijd: 'Kind, je wordt geen burgemeester om te werken aan je eigen populariteit!' En dat heb ik me maar goed in de oren geknoopt.

Het is geweldig om te horen wat mensen beweegt. Voor mij was het doel om voortdurend op zoek te willen gaan naar de betekenis van de lokale overheid en haar inwoners. Het waren prachtige gesprekken. De mensen zijn open en direct. Ik vind Noordwijk een fantastische, ondernemende gemeente. De kernen en wijken doen ertoe. Onze inwoners zijn bereid initiatief te nemen, de handen uit de mouwen te steken, er voor elkaar te zijn. Noordwijk is dit jaar ''onder mijn huid gekropen". Dank daarvoor. Ook als ik straks weg ben, zal ik nog regelmatig even terugkomen naar deze fantastische gemeente. En zegt dat voort! Wees ambassadeur van uw eigen gemeente, twitter, roep, zing en fotografeer!"

Meer berichten