Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: pr
Kort nieuws

Dunavie en Antonius van Padua onderzoeken fusie

Woningen • Directeur-bestuurders Alfred Busser van woningstichting Dunavie in Katwijk en Merlien Welzijn van woningstichting Sint Antonius van Padua hebben op maandag 10 december een intentieovereenkomst ondertekend voor een mogelijke fusie. Dunavie komt hierdoor eerder dan gepland met een bestuurswissel vanwege de naderende pensioendatum van directeur-bestuurder Alfred Busser.

Busser: 'Wij zijn in de afgelopen maanden tot de conclusie gekomen – ieder voor zich en samen – dat er volkshuisvestelijk gezien een flink tandje bij moet met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek. De beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid vragen meer dan voorheen om aandacht en investeringen. Daarom gaan wij de mogelijkheden en meerwaarde van een fusie nader onderzoeken met als doel gedeelde ambities te realiseren. De relevante belanghouders zoals huurdersorganisaties, ondernemingsraden en gemeenten worden bij het fusieonderzoek betrokken'.

Verkennende gesprekken

Tussen corporaties in de regio lopen al enige tijd verkennende gesprekken. Eigen analyses van de corporaties in de Duin- en Bollenstreek wijzen uit dat zij door krachten te bundelen het beste invulling kunnen geven aan de lokale volkshuisvestelijke opgaven.

Slagkracht

Dunavie en Padua streven beide naar een corporatie die lokaal geworteld is, herkenbaar en benaderbaar voor de huurders is, en partner van de gemeenten. Naast het belang van voldoende betaalbare sociale huurwoningen willen zij ook de verbinding maken met verschillende partners, zoals zorginstellingen, en van betekenis zijn voor de markt in de Duin- en Bollenstreek. Ook streven zij ernaar een corporatie te zijn die qua slagkracht past bij de forse en noodzakelijke investeringen en opgaven zoals het verduurzamen van woningen.

Wat betekent een mogelijke fusie voor huurders en woningzoekenden?

Alle lopende afspraken over investeringen blijven gegarandeerd en de organisaties blijven lokaal geworteld en benaderbaar. Het 'samengaan' van de corporaties leidt bovendien tot meer sociale huurwoningen, omdat we gezamenlijk meer kunnen investeren, zoals het bouwen van sociale huurwoningen op het Bavo-terrein. Ook kan het verduurzamen van woningen versneld worden. En het biedt meer mogelijkheden voor extra kwetsbare groepen zoals ouderen en starters en voor de leefbaarheid van wijken en dorpen.

Een fusie biedt ook meer doorstromingskansen voor huurders door een evenwichtigere woningportefeuille. Financieel staan beide corporaties er goed voor en met een fusie willen zij dit geld binnen het werkgebied besteden.

Meer berichten