Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Gemeente.nu
Politiek

Politiek moet opnieuw nadenken over Jeugdzorg

Ook Noordwijk krijgt te maken met sterk stijgende kosten in de jeugdhulp. Een financiële prognose geeft een stijging aan die volgens het college niet past binnen de Noordwijkse begroting. Het college wil daarom de bedrijfsmatige aanpak versterken en daarbij toch blijven voldoen aan de zorgplicht voor kwetsbare kinderen en gezinnen.

Er is inmiddels via aanvullende maatregelen een eerste stap gezet om de hoogte van het dreigende tekort te gaan terugdringen. Waarmee tevens een duurzaam evenwicht tot stand moet komen tussen de vereiste financiële en de wenselijke inhoudelijke kaders. In de nabije toekomst zal de politiek, niet alleen lokaal maar ook regionaal, daarbij toch opnieuw keuzes moeten maken om alles betaalbaar te houden.

Actuele stand van zaken

Deze week kan de commissie Welzijn zich een beeld vormen van de huidige inzichten en de actuele stand van zaken. Waarbij ze bovendien een presentatie krijgen van het ‘Inkoopplan Specialistische Jeugdzorg’. Daarnaast is er een meer dan uitgebreide notitie ter beschikking over jeugdzorg die het college van Teylingen daar aan de gemeenteraad stuurde. Alsmede een rapportage van een onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van VWS, BZK, Financiën en JenV, in samenwerking van de Vereniging Nederlandse Gemeenten door bureau Anderson Elffers Felix werd gehouden.

Bij elkaar een enorme hoeveelheid informatie, die de Noordwijkse gemeenteraad ten dienste staat, om tot maximaal lokaal maatwerk te komen. Dat maatwerk moet tevens binnen de samenwerking Holland Rijnland uitvoerbaar zijn.

Dynamisch

Omdat de maatschappelijke ontwikkelingen elkaar opvolgen blijft jeugdzorg een zeer dynamisch specialisme. Mondigere en vasthoudende ouders en gerealiseerde laagdrempeligheid zorgden voor de toename van hulpzoekenden. Opvallend genoeg blijkt volgens de notitie dat gezinnen met hogere inkomens veel makkelijker gebruik maken van jeugdhulp dan gezinnen met lagere inkomens. Terwijl men bij de laatsten juist meer verborgen problematiek zou verwachten. Om toch kosten te besparen zouden preventie en vroegsignalering mogelijkheden bieden.

Opmerkelijk punt is de overtuiging dat niet de Provincie of Den Haag maar juist de gemeentelijke overheid de enige juiste instantie is die de jeugdzorg goed kan organiseren. Er blijken lokaal meer en makkelijker misstanden aan het licht te komen dan toen Provincie of het Rijk de regie voerden.

Al met al blijft de jeugdzorg dus een bijzondere materie waarbij het, gezien de kosten, bovendien gaat om keuzes maken. Vooralsnog voert het college eerst nog het gekozen beleid uit door zich te richten op een bedrijfsmatige aanpak. Vanuit de VNG wordt met het Rijk gesproken over verruiming van toekomstige budgetten en daarnaast over de inhoudelijke en procesmatige verbetermogelijkheden.

Meer berichten