Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Infographic van de situatie in Zuid-Holland Noord tot 2040.</p>

Infographic van de situatie in Zuid-Holland Noord tot 2040.

(Foto: pr)

Avant en Zorg en Zekerheid ongerust over toekomstig tekort verpleegzorgplekken

  Zorg & Welzijn

Tot 2040 zal in de regio Holland Rijnland en Duin & Bollenstreek het aantal tachtigplussers verdubbelen. Dit betekent dat er fors meer, of zelfs een verdubbeling, van thuis- en verpleegzorg nodig is. Met grote arbeidsmarktproblemen en de uitdagingen van de coronapandemie is het maar de vraag of iemand met een verpleegzorgindicatie deze in de toekomst behoudt. Wie pakt deze zorg dan op? Dit vraagstuk hebben ouderenzorgorganisaties in de regio - verenigd binnen Avant - en zorgkantoor Zorg en Zekerheid deze week aangekaart bij maatschappelijk betrokken organisaties, zoals gemeenten en welzijnsorganisaties.

Avant en zorgkantoor Zorg en Zekerheid maken zich grote zorgen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg in de toekomst. Samen werken zij aan oplossingen om de ouderenzorg in de regio kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. De urgentie is groot en vraagt om een breed maatschappelijk debat en onorthodoxe oplossingen.

In 2025 bijna 1000 plekken tekort in Zuid-Holland Noord
Uitgaande van het huidige krappe aantal verpleegzorgplekken én op basis van ongewijzigd beleid verwachten Avant en Zorg en Zekerheid in 2025 een tekort van bijna 1000 plekken. Dit loopt op tot een tekort van bijna 4300 plekken in 2040 in de regio Zuid-Holland Noord. Per gemeente komt dat gemiddeld neer op een tekort van 328 plekken per 10.000 inwoners. Het gaat hier met name om plaatsen in verpleeghuizen, maar ook om plekken met intensieve zorg die in de thuissituatie wordt georganiseerd.
Avant en Zorg en Zekerheid hebben het te verwachten regionale tekort aan verpleegzorgplekken in kaart gebracht. De prognoses zijn gebaseerd op de huidige zorgvraag en de demografische ontwikkeling. De conclusie: zonder aangepast beleid wordt de vraag twee keer zo groot als de beschikbare capaciteit. Dit is een alarmerend vertrekpunt waarmee alle partijen aan de slag moeten en kunnen. Avant en Zorg en Zekerheid werken al jaren met elkaar samen. Daarom konden en kunnen zij als eerste mogelijke oplossingsrichtingen verkennen. Zij roepen stakeholders in de regio op om de handen ineen te slaan. Dit zijn maatschappelijk betrokkenen zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en inwoners zelf. Partijen moeten nu meedenken over en aan de slag gaan met oplossingen en fundamentele (beleids-)veranderingen. De komende twintig jaar wordt het probleem iedere dag immers steeds groter als we niets doen.

Welke mogelijkheden zijn er?
Ook woningcorporaties, oudere inwoners en hun naasten spelen hierbij een rol. Welke wensen heeft ‘de oudere van de toekomst’? Welke mogelijkheden zijn er om langer zelfstandig te blijven wonen, ook als het fysieke en cognitieve vermogen afneemt? In welke woonbehoeften van ouderen moeten we voorzien? Hoe helpen innovaties en digitale hulpmiddelen daarbij en welk effect heeft dit op het tekort aan verpleegzorgpersoneel? Wat kunnen familie en naasten doen? Samen met gemeenten kan worden nagedacht over het effect van preventie en vormen van dagbesteding.

Samen verkennen van oplossingsrichtingen
In de komende periode verkennen Avant en Zorg en Zekerheid deze en andere oplossingsrichtingen binnen hun mogelijkheden. Hiermee nemen ze verantwoordelijkheid, maar ze kunnen het vraagstuk onmogelijk alleen oplossen. Iedereen moet deze verantwoordelijkheid voelen en we moeten samen aan de slag. Nu!

Over Avant
Avant is een netwerk van zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord. Bij de Avant-organisaties wordt in 50 verpleeghuizen zorg geleverd aan circa 4000 verpleeghuiscliënten. Daarnaast leveren de zorgorganisaties thuiszorg aan inwoners van de regio Zuid-Holland Noord, via ruim 10.000 medewerkers. De volgende zorgorganisaties zijn aangesloten: ActiVite, Alrijne Zorggroep, DSV|verzorgd leven, Groot Hoogwaak, HOZO, Libertas Leiden, Marente, Roomburgh, Topaz en Wijdezorg.

Meer berichten