Wethouder Roberto ter Hark over de lokale financiële situatie: Landelijke maatregelen blijven voor ons een onzekere factor.
Wethouder Roberto ter Hark over de lokale financiële situatie: Landelijke maatregelen blijven voor ons een onzekere factor. Foto: ws

Weinig politieke belangstelling perspectiefnota

Politiek Politiek

Deze week was er voor de Noordwijkse gemeenteraad een speciale avond om kennis te nemen van de huidige en toekomstige financiële ontwikkelingen in relatie tot de algemene uitkeringen en bijbehorende voorwaarden van de Rijksoverheid.

Wethouder Roberto ter Hark verzorgde, gesteund door een viertal ambtenaren, een korte presentatie. De belangstelling van raadsleden bleek hiervoor maar heel beperkt. Want verrassend genoeg ontbraken alle oppositiepartijen. Reden daartoe bleef een raadsel want afzeggingen werden door avondvoorzitter Vermeulen (VVD) niet gemeld.

Inflatie

Wat in een duidelijke presentatie voor iedereen helder werd gemaakt is dat de toekomst vooral zal worden bepaald door de wel of niet snel oplopende inflatie. De meerjarenbegroting liet op een aantal onderdelen zien dat er ook voor Noordwijk een nieuwe werkelijkheid dreigt te ontstaan. Daarbij zullen de huidige coalitieafspraken een belangrijke rol van betekenis kunnen spelen. De consequenties van die afspraken zijn nu nog niet doorberekend en niet in de perspectiefnota verwerkt. Maar dat zal in de maand juli al duidelijk worden gemaakt. Om vervolgens in het najaar, voor iedereen duidelijk zichtbaar, in een meerjarenbegroting 2023-2026 te worden verwerkt.

Volgens wethouder Ter Hark kent men dan ook de details uit de septembercirculaire met de consequenties van het landelijk meerjaren overheidsbeleid. Voor Noordwijk lijkt de toekomst min of meer onzeker. Want de verwachting is dat er in 2026 een ommekeer kan komen omdat men op dit moment een tekort verwacht op de Noordwijkse begroting van zo’n 2.500.000 euro.

Reserves

Dat landelijk beleid vereist nu nog van gemeenten dat bijvoorbeeld voor afvalverwerking en rioolafvoer, op basis van de vervuiler betaald, een kostendekkend beleid dient te worden uitgevoerd.

Op vragen vanuit de vergadering werd duidelijk gemaakt er maximaal 5 miljoen in de reserve sociaal domein is begroot. Dat maximum zou kunnen worden gegarandeerd omdat Noordwijk volgens het college reëel begroot. Met het doel die reserve sociaaldomein voor werkelijke tegenvallers te reserveren. Waardoor er dus in normale situaties bij het sociaal domein, aan het einde van het jaar, zeker geen grote tegenvallers behoeven te worden geïncasseerd, maar mogelijk opnieuw een overschot kan worden geboekt.

Korte termijn

Gemeenschappelijk regelingen, de samenwerking met omliggende gemeenten, hebben ook last van prijsstijgingen en ook daarvoor is in de perspectiefnota een stelpost voor tegenvallers opgenomen.

De politiek wil nog uitgebreid discussie voeren over de huidige manier van samenwerken. En dat zal mogelijk ook financiële consequenties inhouden. De wethouder liet aan het slot van de presentatie weten dat de Noordwijkse politiek nog gelegenheid heeft verdere vragen op korte termijn schriftelijk te stellen. Omdat in de raadsvergadering van 5 juli deze perspectiefnota, mogelijk dan wel met inbreng van de oppositie, kan worden vastgesteld.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant