Bij de commissievergadering was de belangstelling zo groot dat ook de trap met zitplaatsen werd ingenomen
Bij de commissievergadering was de belangstelling zo groot dat ook de trap met zitplaatsen werd ingenomen Foto: ws

Nieuwe Schelft met zwembad zou er moeten komen

Algemeen

De ooit gedane beloftes tot het realiseren van een eigen Noordwijkerhoutse accommodatie voor sport en verenigingsleven zijn nog steeds leidend in de discussie rondom het realiseren van een nieuwe Schelft.

Beloofd is beloofd

Omdat de omstandigheden zowel in economische als praktische zin door allerlei oorzaken compleet anders zijn geworden, zou een andere keuze te rechtvaardigen kunnen zijn. Maar ‘belooft is belooft’ weegt nu voor veel partijen ook zwaar.

Exploitatiekosten

Het ontbreken van de benodigde reserveringen maar wel met een door de verzekering uitgekeerd bedrag na de fatale brand en de toekomstige exploitatiekosten, zijn nu belangrijke elementen bij de financiële afweging om te komen tot een juiste keuze. Deze week werd er opnieuw beraadslaagd. Bij de elf partijen in de raad overheersten in de diverse debatten de emotionele argumenten. Het leidde allemaal niet tot een eensluidende keuze. 

Commissie aan zet

Op basis daarvan besloot het college eerder om nog niet met een concreet voorstel tot herontwikkeling te komen maar een zestal scenario’s met diverse gebruiksmogelijkheden en diverse financiële lasten, aan de politiek voor te leggen. Nadat eerst alle belanghebbenden hun reactie op de scenario’s hebben kunnen geven was woensdag, tijdens de commissievergadering Welzijn, de politiek aan zet. Het moest leiden tot een snelle beslissing omdat het college in de mei-vergadering een definitieve beslissing voorstaat. 

Langetermijnprognoses

Het bleek uit de diverse reacties dat de verplichte keuze niet bij alle fracties van harte worden gemaakt. De onzekere toekomst waarin op dit moment dient te worden gewerkt, is daar debet aan. De langetermijnprognoses van de aanzienlijke financieringskosten in verhouding tot aantallen gebruikers en exploitatie geven nog veel onzekerheid. 

Scenario 6

Naar aanleiding van de debatten komt het college nu toch met een concreet raadsvoorstel waarover vandaag (16/5) opnieuw een politiek debat wordt gevoerd. Waarop een week later de meer dan belangrijke historisch beslissing kan vallen en de definitieve politieke keuzes in een raadsbesluit moeten worden bekrachtigd. Het college verwacht een duidelijke raadsmeerderheid voor het nu opnieuw gepresenteerde scenario 6. Wat betekent dat wordt voldaan aan de wens om een zwembad met zes wedstrijdbanden te realiseren, een sporthal (22x44 m), een cascoruimte voor een gezondheidscentrum en, afhankelijk van de bereidheid van verenigingen om de gebruikerskosten te voldoen, een flexibele schil voor verenigingsruimtes.

Overschrijding

Het college meldt nadrukkelijk dat deze keuze de eerder gestelde financiële kaders ver overschrijden. Met andere woorden: alles wordt veel duurder dan werd verwacht. Met alle gevolgen, zoals lastenverzwaring voor de inwoners, van dien. Ook de verenigingen komen voor hogere lasten te staan, maar die zouden weer gebruik kunnen maken van extra subsidiemogelijkheden. De consequenties voor de belastingbetaler op lange termijn, blijken op dit moment nauwelijks te overzien. Bij elkaar gaat het om indrukwekkende bedragen die voor de komende 40 jaar een belangrijk onderdeel blijven van gemeentelijke lasten.

Uit de krant