Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Hans Knapp wees op Noordwijkerhoutse afspraken van voor de fusie.</p>

Hans Knapp wees op Noordwijkerhoutse afspraken van voor de fusie.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

VVD vraagt aandacht voor Noordwijkerhoutse beslissingen

Zijn de door de ooit in Noordwijkerhout genomen beslissingen nog maatgevend of is er na de fusie een nieuwe situatie. Dat was de feitelijke discussie in de commissie ruimte bij het voorstel van het college om bij de invulling van het terrein van de voormalige school aan de Viaductweg de huidige woonvisie leidend te laten zijn.

Het gaat om een collegevoorstel voor de invulling van de bouwlocatie aan de Viaductweg. Hierover werden eerder particuliere plannen gelanceerd die echter niet haalbaar bleken te zijn. Daarvoor worden nu door het college voorstellen voor gedaan. Het college pleit inmiddels voor een combinatie van een schoolgebouw en woningbouw.

Verleden

Hans Knapp (VVD) wees er op dat in het verleden, hij noemde 2013, afspraken zijn gemaakt. Met een 100% sociale bouw aan de Schippersvaartweg waardoor er aan de Viaductweg 100 procent vrije sector kon worden gerealiseerd. Knapp wees er ook op dat er in die periode ook veel kosten werden opgevoerd wat onder meer te maken had met de verkoop van het voormalig politiebureau. Hij zag al die gemaakte kosten graag verwerkt in de huidige cijfers. Namens zijn fractie wees hij het huidige collegevoorstel dan ook af en pleitte voor de bouw van 100% vrije sector op de locatie aan de Viaductweg om vervolgens snel op zoek te gaan naar een andere locatie voor de school.

Verplichting

Dick Gutlich (D66) miste het genoemde raadsbesluit dat zou zijn genomen en bovendien noemde hij de waarde van afspraken vanuit het verleden zeer betrekkelijk. Gutlich: ‘Een actuele situatie vraagt om een nieuwe afweging. Wij willen het verzoek om een school honoreren en wij voelen het als een verplichting om de woonvisie volgen. Een verplichting die we ook andere initiatiefnemers opleggen’. Hij kondigde daarom een amendement aan om dit in het raadsvoorstel te verduidelijken.

Uit de inbreng van de andere partijen bleek dat er op details nog wensen bleven maar vooral dat het collegevoorstel op een meerderheid kon rekenen. Hans Knapp bleef van mening dat de werkelijke kosten nu buiten beeld blijven. Wethouder Alkemade benadrukte daarop nog eens dat het financiële inzicht is gebaseerd op de cijfers en de resultaten die in de boeken zijn verwerkt.

In de komende raadsvergadering zal het plan nog een keer worden besproken alvorens de beslissing wordt genomen.

Meer berichten