Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
NOV-voorzitter Arjan van den Akker en penningmeester en horecaman Pieter van der Geest toonden zich tevreden met de steun van de gemeenteraad.
NOV-voorzitter Arjan van den Akker en penningmeester en horecaman Pieter van der Geest toonden zich tevreden met de steun van de gemeenteraad. (Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Raadsvergadering oude stijl heeft ieders voorkeur

Deze week kwam de gemeenteraad weer bijeen in de Duinpan in De Zilk om de maandelijkse raadsvergadering weer op de vertrouwde manier te kunnen afwerken. Het elkaar fysiek ontmoeten en elkaar bij stevige debatten in de ogen kunnen kijken, heeft bij velen de voorkeur boven het digitale systeem. 

Ook de interrupties zijn bij deze vergaderwijze zinvoller en effectiever hoewel soms de genoemde effectiviteit onduidelijk blijft. Wat onder andere tijdens het debat over de Retail en Horecavisie, met de veelvuldige interrupties, even pijnlijk duidelijk werd.

Maar het verloop van de vergadering werd alom gewaardeerd. Vooral door de aanwezige inwoners die ook de non-verbale reacties van raadsleden op de tweede rij als een onderdeel van de vergadersfeer konden waarnemen.

Humor

Ook de burgemeester gaf blijk van haar voorkeur om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Ze gaf in haar inleiding een met humor doorspekte terugblik zoals zij zich de beelden en geluiden van digitaal vergaderen in de afgelopen 18 maanden, heeft beleefd. Daarbij raakte zij, voor de attente luisteraar, ook de gevoelige snaar dat een aantal volksvertegenwoordigers in niet representatieve omstandigheden, hun raadswerk meenden te moeten uitvoeren.

Afscheid

In de raadsvergadering werd ook afscheid genomen van raadslid en financieel specialist Eric Berg (LSN). Hij kan op medische gronden zijn raadswerk niet meer uitvoeren. Hij is opgevolgd door Wilfried Caspers, die als raadslid werd geïnstalleerd. Eric Berg blijft overigens wel beperkt politiek actief als commissielid en adviseur binnen LSN.

Het kersverse raadslid kon direct getuige zijn dat een groot aantal hamerstukken, waaronder het voorbereidingsbesluit om het bestemmingsplan Zeewaardig te corrigeren en het belangrijke groene licht voor de nieuwe VOMAR in de Maarten Kruytstraat, met een sneltreinvaart door de voorzitter werden afgehamerd.

Retail en horeca

Iets meer aandacht vroeg het Onderwerp Retail en Horecavisie. Die in samenwerking van Gemeente Noordwijk, de NOV en de vastgoedeigenaren tot stand is gebracht. Vooral het uitvoeringsprogramma, de noodzakelijke externe projectleider en de financiële middelen van € 1.700.000 waren reden tot extra vragen.

Wethouder Ter Hark wees vooral richting de PvdA op de belangrijke bijdrage die uitvoering van de visie aan het algemeen belang levert. Volgens hem is daardoor een absoluut voordeel voor alle Noordwijkers omdat bijvoorbeeld investeren in openbaar groen, verlichting en parkeeroplossingen zeker in het belang is van iedereen.

Doelen

Hij liet Koppel (GL) weten dat er wel degelijk doelen worden nagestreefd. Zoals meer bezoekers, hogere winkelomzetten, gewenste hotelbezetting, meer werkgelegenheid en een meer gewaardeerde beleving van de omgeving. Hij achtte het echter onmogelijk om daar cijfermatige doelen aan te koppelen.

Uiteindelijk bleek de wethouder zowel Groen Links als de PvdA niet te kunnen overtuigen. Koppel wilde toch de doelen cijfermatig kunnen toetsen en Van Dokkum (PvdA) bleek vooral moeite te hebben met ‘de keuze voor het hogere segment’. 

De stemming wees uit dat er 20 raadsleden voor de plannen waren en de 3 raadsleden van genoemde partijen de enige tegenstemmers waren. Vanuit de NOV en de KHN werd met tevredenheid kennis genomen van de uiteindelijk steun en waardering vanuit de politiek. 

Meer berichten