Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Ruimte voor woningen staat los van de GOM en draagt niet bij om de herstructurering in de streek te financieren.</p>

Ruimte voor woningen staat los van de GOM en draagt niet bij om de herstructurering in de streek te financieren.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Veel misverstanden binnen raad over rol GOM

Vorige week sprak de politiek opnieuw over de Intergemeentelijke structuurvisie en in dat kader over het functioneren van de GOM. Nu mocht wethouder Theo Alkemade de raad opnieuw bijpraten over de details en het wel en wee van de Bollenstreek. Dit vanuit het voormalig pact van Teylingen, de Greenport Bollenstreek en de ISG. Daarmee hardnekkige misverstanden wegnemend die leven in politiek Noordwijk.

Het vond dus allemaal zijn oorsprong in het Pact van Teylingen 1996, de gezamenlijke visie op de ontwikkelingen en op het behouden van de kenmerken van de bollenteelt. Grootschalige woningbouwprojecten op de bollengrond moet worden voorkomen. Gemeentelijke bouwprojecten zouden binnen de gemeentelijke structuren moeten worden uitgevoerd. Het open landschap moet worden behouden overdadige kassenbouw en andere onnodige bedrijfsbebouwing moeten worden opgeruimd. Bollengrond, oorspronkelijke strandwallen en duinen, landgoederen en graslanden moeten de sfeer in de streek blijven bepalen. Hierover bestaan belangrijke afspraken zodat ongewenste ontwikkelingen kunnen worden voorkomen.

Nieuwe ontwikkelingen

Vanuit de door het kabinet in het leven geroepen Greenport Bollenstreek ontstond de Intergemeentelijke Structuur Visie, kortweg de ISG, waarin de kaders vastgesteld, waaronder de mogelijkheid tot bouwen van maximaal 600 zogenaamde Greenportwoningen. Hiertoe werd De GOM opgericht. Toch maken gemeenten wel ieder hun eigen afweging bij de ruimtelijke kaders bij het toelaten van Greenport gerelateerde bedrijven en woningbouw. De gemeenteraad heeft via de ISG, overigens na de fusie in 2019, nog eens opnieuw gewenste hoofdlijnen vastgesteld. Daarbij werd extra een maatwerkproces ingesteld om, binnen het ruimtelijk kader, gewenste ontwikkelingen soms toch mogelijk maken.

Financiële basis

De eerder genoemde 600 Greenportwoningen zijn de belangrijke financiële basis om alle wensen binnen de ISG te financieren. Directeur Swarts van de GOM schetste nog eens opnieuw zijn eigen rol en vooral die van zijn uitvoerende organisatie. De noodzakelijke wisselwerking tussen de GOM als uitvoerende organisatie en de lokale politiek die het beleid bepaalt.

Hij wees er bij herhaling op dat er, al in juli dit jaar, voor de politiek diverse documenten beschikbaar zijn gesteld. Daarin staat feitelijk alle noodzakelijke achtergrondinformatie.

De ISG kent een document waarin alle wettelijke voorwaarden staan voor uitvoering van regionale toekomstplannen. Hij benadrukte dat de mening die bij diverse politici post heeft gevat, dat de GOM de streek maar volbouwt met dure villa’s en dat de GOM ook bepaalt waar die mogen komen, kennelijk berust op gebrek aan kennis over het onderwerp. Het zijn volgens Swarts namelijk altijd de gemeenteraden zelf die dit beslissen. Wel is de GOM via de ISG gemandateerd om uitvoering te geven aan deze wensen van de raad.

100 miljoen of meer

De herstructurering van de Bollenstreek werd eerder begroot op een totaal van meer dan 100 miljoen euro. Beleidsmatige visies van de ISG en het kostenverhaalmechanisme zijn taken voor de GOM. Waarbij de inkomende geldstroom, onder andere vanuit de bollengrondcompensatie en bouwtitelinkomsten, staat tegenover de investeringen die nodig zijn in de herstructurering.

Indien de gemeenteraad bestemmingsplannen wijzigt, vereist dit ook bollengrondcompensatie. Daarbij worden de opbrengsten ingezet om de verplichte taken te financieren. Zoals dus het creëren van open landschap door de verrommeling op te ruimen, het verbeteren van de verkaveling en vinden van de vervangende bollengrond.

Als belangrijke voorbeelden noemde Swarts, naast wat kleinere clusterlocaties, het Bulb Tradepark in Noordwijkerhout en de Kloosterschuur in Rijnsburg.

De duidelijke presentatie leidde tot enkele vragen vanuit de politiek. Met de antwoorden daarop werd dit deel van de commissievergadering afgesloten.

Meer berichten