Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Onder meer een juist gebruik van het strand bij evenementen kan worden geregeld in de APV. | Foto: Wim Siemerink</p>

Onder meer een juist gebruik van het strand bij evenementen kan worden geregeld in de APV. | Foto: Wim Siemerink

Politiek

Nieuwe APV is in de maak

De gemeenteraad moet snel een nieuwe APV vast gaan vaststellen. APV staat voor Algemene Plaatselijke Verordening waarin de verschillende lokale regels worden vastgelegd.

De APV beoogt de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid, het milieu en de verkeersveiligheid te beschermen. De bestaande verordeningen van de voormalige gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk vervallen per 1 januari aanstaande.

Een bestaand model-APV gaat, als de raad akkoord is, vervolgens worden aangevuld met de specifiek voor Noordwijk van belang zijnde regels, zoals de regels betreffende het strand. Belangrijke regels zijn er voor het aanplakken van biljetten, voor het organiseren van evenementen, het in het openbaar hinderlijk drinken van alcoholische dranken en indien gewenst omtrent seksinrichtingen en dergelijke. Maar eronder vallen ook ordeverstoringen, het niet opruimen van hondenpoep, fout parkeren, afval te vroeg of te laat aan de straat zetten, fietsen in voetgangersgebied, het aanplakken van biljetten, het zonder vergunning collecteren en nog veel meer.

Handhaven

De APV betreft een besluit van algemene strekking. Daartegen is na vaststelling geen bezwaar of beroep meer mogelijk. Het collegevoorstel geeft echter ook aan dat er sprake is van een indirecte toetsing en er wordt het voorbeeld gegeven dat bij het mogelijk handhaven met bijbehorende sancties er wel weer wel bezwaar en beroep mogelijk is. Bij bezwaar tegen de opgelegde sanctie, in de meeste gevallen een boete of het ontzeggen van gebruik, kan de rechter toetsen of de gemeenteraad in redelijkheid de APV heeft vastgesteld. En zelfs een regel in de APV onverbindend verklaren.

Een en ander betekent dat het vaststellen van een APV door de gemeenteraad bepaald niet lichtvaardig mag worden opgepakt. Voor een deel bestaat de APV uit vastgestelde basisregels die dus nog wel nader moeten worden ingevuld door middel van door de burgemeester of door het college vast te stellen aanwijzingsbesluiten en beleidsregels.

Participatie

Het college maakt in het voorstel duidelijk dat er een uitgebreid participatietraject is gevolgd. Met reacties vanuit het veld waarbij de Noordwijkerhoutse carnavalsvereniging De Kaninefaten de lijst aanvoert. Maar o.a. ook de politie, de Omgevingsdienst en de Koninklijke Horeca hebben hun inbreng gehad. Nadrukkelijk wordt in het voorstel gemeld dat gehoor gegeven is aan de door de gemeenteraad aangenomen motie ‘die ballon gaat niet op‘, het verbod om ballonnen op te laten.

In een digitaal georganiseerd gesprek van drie kwartier dient de politiek op 17 november de voorbereiding op dit belangrijke raadsvoorstel af te ronden.

Meer berichten