Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl

Dat u het maar weet!

sporen n Het afgelopen half jaar zijn we rond Covid-19 de nodige regels en afspraken van de overheid gewend. Al neuzend in oude documenten komen we er achter dat dit alleen nu zo is, maar ook al de afgelopen eeuwen voorkwam. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de regels van het document dat als foto hiernaast staat en waar dit stukje over gaat.

In 1657 wordt in minder dan een jaar tijd de Haarlemmer Trekvaart / Leidse Vaart aangelegd. Dit huzarenstukje is geleverd omdat al bestaande watertjes gebruikt worden. Over de vaart vindt in principe alleen passagiersvervoer, kleine pakketten en post plaats. Het goederenvervoer wordt door beurtschippers gedaan over het Haarlemmermeer. Vervoer van goederen naar de aan het traject liggende plaatsen vindt wel plaats. In 1689 is een nieuwe vaarweg van de Trekvaart naar Noordwijkerhout aangelegd. De Schippersvaart. Niet te verwarren met de Schipperssloot die bij Puyckendam loopt.

Op 22 september 1689 krijgen de beurtschippers van Noordwijkerhout te horen wat wel en niet mag. De Raden en Meesters van de Reeckeningen der Domeijnen van de Heeren Staten van Hollandt en de West-Vrieslandt vaardigen een Orde en Reglementen uit voor de nieuw gegraven Wateringe of Dorps Uitvaert na de Leidse Vaart, door hen de Treck-Vaert genoemd.

Regel 1: De ingezetenen van Noordwijkerhout mogen geen andere beurschippers op de nieuwe sloot of watering bevrachten op de boete van zes ponden.

Regel 2: Niemand mag in de nieuw geschoten vaart op de hand zeilen. De boete voor de overtreding is drie ponden munten.

Regel 3: Niemand mag zijn wortelen of knollen in de vaart spoelen. De boete is drie ponden.

Regel 4: Niemand van de ingezeten of andere mensen mogen de van de vaart uitgeladen goederen of waren langer op de wal te laten liggen dan zes maal vierentwintig uren. Bij overtreding is de boete drie ponden.

Regel 5: Er mag niet in de vaart gevist worden, om schade te voorkomen met het aflopen van de kanten of anderszins tegen een boete van drie ponden.

Regel zes gaat over het geven en innen van de bekeuringen. Dit staat er genoteerd:

Regel 6: Dat de bekeuring dienaangaande bij de gemelde beurtschippers, en een ieder van hen in het byzonder, zal mogen worden gedaan, ende mits dien de boetes bij haar voor een derdepart, en bij de kerk van Noordwijkerhout voor de twee resterende derde parten zullen worden geprofiteerd.

Verder wordt er gemeld dat de regels indien nodig aangepast kunnen worden.

Zoals u leest deelt ook de kerk voor twee derde mee. Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit de gemeenteleden van de Witte Kerk zijn. Katholieken beleven hun geloof nog steeds ondergedoken.

Meer berichten